Kono spoon, suteki desu ne by MikeShinoda12345:
Score: 67,850 (1357-0-0-0-0)
Combo: 1357
Results: 1357.0.0.0.0
Time: 01:16:29 AM 12/27/11